Родово одговорно буџетирање и негова примена во секторските политики и програми

Сподели

За обуката

Обуката треба да обезбеди разбирање за родовите концепти и значењето на родово одговорното буџетирање како и пециjализираните методи и алатки за родово-одговорно буџетирање вклучуваjќи и алатки за родова анализа.

Резултати од обуката

Очекуваните резултати од обуката се:

Да се запознаат со концептите и процесите на родово одговорно буџетирање

Да ги разберат основните принципи за инклузивно и родово одговорно буџетирање

- Да научат да идентификуваат пристап за вклучување на родовите апекти при креирање на јавни политики и буџет

- Да ги идентификуваат влезните точки за родово одговорно буџетирање

- Да се запознаат со циклусот на буџетирање

Времетраење
2 дена
Сесии
7
Часа
14
Учесници
15-20

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Времетраење
2 дена
Сесии
7
Часа
14
Учесници
15-20

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Контактирајте не преку овој формулар