Родова еднаквост и недискриминација

Сподели

За обуката

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со основните поими на родовата еднаквост и да ги препознаат социјалните диспаритети кои постојат во општеството, а кој се услов за родова дискриминација

Резултати од обуката

На крајот на обуката учесниците ќе:

  • Го разберат историскиот контекст и занчење на борбата за родова рамноправност
  • Го разберат влијанието на социјалните норми во обликување на нашето однесување како мажи и жени
  • Ги препознаат овие обрасци на однесување во институциите и секојдневието
  • Ја разберат основата заради која жените се наоѓаат во понеповолна положба особено кога станува збор за поделбата на трудот и односите на моќ во општеството
  • Ќе дефинираат механизми и начини за надминување на родовите стереотипи и предрасуди
Времетраење
3 дена
Сесии
12
Часа
24
Учесници
10-30

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Времетраење
3 дена
Сесии
12
Часа
24
Учесници
10-30

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Контактирајте не преку овој формулар