Основи на родова анализа

Сподели

За обуката

Да се запознаат со концептот на родова анализа и придобивките од примената на родовата анализа

Да ги разберат клучните прашања и чекори за спроведување на родова анализа

Да идентификуваат кои се клучните прашања и родови аспекти по сектори

Да ја разберат важноста на проценка на влијанието на регулативата во процесот на подготвување на подобри родово одговорни политики

Да се стекнат со знаења за родова статистика и да идентификуваат релевантни извори на родова статистика

Да се запознаат со значењето на системите за следење и  евалуација

Да се запознаат со концептот на родово одговорни буџетски извештаи и нивната содржина

 

Резултати од обуката

Лицата кои работат во институции и организации задолжени за развојот и спроведувањето на овие јавни политики треба да биде свесни дека нивните одлуки и постапки можат да имаат различни исходи за жени и мажи. Дополнително, да ги обезбеди учесниците со знаење и разбирање што се родово сензитивни податоци и родова статистика, зошто се потребни и како можат да се користат, како и принципите за следење и евалуација на имплементирањето на политиките.