Në Qendrën Burimore për hartimin e politikave dhe buxhetimin me bazë gjinore, po vazhdon “Trajnimi bazë për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe aplikimi i tij në politikat dhe programet sektoriale”. Trajnimet organizohen nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në kuadër të projektit “Promovimi i politikave dhe buxheteve të përgjegjshme gjinore: drejt menaxhimit transparent, gjithëpërfshirës dhe llogaridhënës në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i implementuar nga UN Women, me mbështetje financiare nga Zvicra dhe Suedia. .

Këto trajnime ofrojnë një kuptim të koncepteve gjinore dhe kuptimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, si dhe metoda dhe mjete të specializuara për buxhetim të përgjegjshëm gjinor, duke përfshirë mjetet për analizën gjinore.

Pritshmëritë e këtyre trajnimeve janë njohja e pjesëmarrësve me konceptet dhe proceset e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor. Të kuptojnë parimet bazë të buxhetimit gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm gjinor. Të mësojnë të identifikojnë një qasje për të përfshirë aspektet gjinore në krijimin e politikave publike dhe buxhetit. Për të identifikuar pikat hyrëse për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. Për t'u njohur me ciklin e buxhetimit.

Trajnimi u realizua nga Qendra e Menaxhimit të Ndryshimeve.