Lajme

Njoftime dhe intervista

Lajme

Punëtori për shkëmbimin e përvojave mbi mekanizmat gjinorë në nivel lokal

Punëtori për shkëmbimin e përvojave mbi mekanizmat gjinorë në nivel lokal 21-23 shkurt Qendra Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor

Сподели:

Plani vjetor dhe programi i punës i Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor për vitin 2024

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon me aktivitetet për vendosjen e mundësive të barabarta ndërmjet burrave dhe grave. Në këtë drejtim është përgatitur plani vjetor i punës dhe programi i Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Сподели:

E-module mbi dhunën me bazë gjinore

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka ngritur module për dhunën me bazë gjinore me qëllim forcimin e kapaciteteve të administratës publike dhe publikut të gjerë.

Сподели:

Konferenca rajonale - Politikat e përgjegjshme gjinore - Praktikat e mira dhe sfidat nga rajoni

Ministerstvoto za trud i socijalna politika ja organizira regionalnata konferencija „Rodovo odgovorni politiki – Dobri praksi i predizvici od regionot“. Konferencijata e organizirana zaedno so kancelarijata na UN Woman vo Skopje so poddrškata na Švajcarija i Švedska. Predvideno e da trae 2 dena vo prisustvo na pretstavnici od regionot koišto se zanimavaat so predizvicite povrzani so rodovata ednakvost. Show more 405 / 5,000 Translation results Ministria e Punës dhe Politikës Sociale organizon konferencën rajonale “Politikat e përgjegjshme gjinore – Praktikat e mira dhe sfidat nga Rajoni”. Konferenca organizohet së bashku me zyrën e UN Woman në Shkup me mbështetjen e Zvicrës dhe Suedisë. Është planifikuar të zgjasë 2 ditë në prani të përfaqësuesve nga rajoni që merren me sfidat që kanë të bëjnë me barazinë gjinore.

Сподели:

Ka filluar trajnimi i tretë për Analizën Gjinore

Në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, sot ka filluar sesioni i tretë i trajnimit për Analizën Gjinore dhe do të mbahet për dy ditë.

Сподели:

Debat publik për Ligjin për Barazi Gjinore

Në Qendrën Burimore për politikëbërje dhe buxhetim të përgjegjshëm gjinor, u mbajt debat publik për propozimin e Ligjit për barazi gjinore, ku morën pjesë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dhe përfaqësues nga ministritë dhe të gjitha të tjerat. institucionet përkatëse.

Сподели:

Trajnim bazë mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe aplikimin e tij në politikat dhe programet sektoriale

Në Qendrën Burimore për hartimin e politikave dhe buxhetimin me bazë gjinore, po vazhdon “Trajnimi bazë për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe aplikimi i tij në politikat dhe programet sektoriale”.

Сподели:

Së bashku me Këshillin e Evropës u mbajt një trajnim dy-ditor për mosdiskriminimin

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor ka mbajtur Trajnim për mosdiskriminimin, të drejtat dhe mjetet ligjore për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe Sesion informativ për asistencë juridike falas.

Сподели:

U mbajt moduli i parë i Trajnimit bazë për gjininë, barazinë gjinore dhe vendosjen e perspektivës gjinore në politikat publike

Moduli i parë “Gjinia dhe futja e perspektivës gjinore në politikat publike” i trajnimit bazë për gjininë, barazinë gjinore dhe futja e perspektivës gjinore në politikat publike u mbajt në Qendrën Burimore për politikëbërje dhe buxhetim të përgjegjshëm gjinor.

Сподели:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK PËR ÇËSHTJET GJINORE

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në kuadër të programit të trajnimit të Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, shpall thirrjen për pjesëmarrje në trajnimin “Trajnim bazë për gjininë, barazinë gjinore dhe vendosjen e perspektivës gjinore në politikat publike”, që do të mbahet më 17 dhe 18 tetor 2022.

Сподели:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në kuadër të programit të trajnimit të Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, shpall thirrjen për pjesëmarrje në trajnimin për nëpunësit dhe nëpunëset në sektorin publik që dëshirojnë të përmirësojnë kapacitetet dhe njohuritë e tyre dhe dëshirojnë të bëhen pjesë e trajnimit me temën “Detyrimi për avancimin e barazisë në sektorin publik”.

Сподели:

Janë duke u zhvilluar takimet përfundimtare të vizitës vlerësuese të GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Takimet përfundimtare të vizitës vlerësuese të GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut u mbajtën në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor. Gjatë 5 ditëve janë zhvilluar takime me institucionet shtetërore dhe sektorin joqeveritar.

Сподели:

Vizita vlerësuese e GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka filluar

Vizita e parë vlerësuese e GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut u mbajt në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor. Në takim morën pjesë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, dhe përfaqësues nga Këshilli i Evropës, GREVIO, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia për shërbime mediatike audio, audio-vizuale. U bënë pyetje nga përfaqësuesit e organit të pavarur ekspert në Këshillin e Evropës për zbatimin e Konventës së Stambollit për të kuptuar më mirë ecurinë e vendit tonë në lidhje me dhunën me bazë gjinore.

Сподели:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Qendrës për Menaxhim me Ndryshime hap thirrje për punonjës dhe punonjëse të punësuar në sektorin publik. Trajnimet janë me temë “Diskriminimi dhe ballafaqimi me diskriminimin” dhe janë planifikuar të mbahen në Qendrën Burimore për Krijimin e Politikave dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor.

Сподели:

Përmes një numri të madh publikimesh për një lexues më të madh për krijimin e politikave dhe buxhetimit të përgjegjshëm ndaj gjinisë

Qendra Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor përpiqet çdo ditë për të përmbushur qëllimin e saj. Puna e tij synon futjen e ndjeshmërisë gjinore në administratën publike dhe përfaqësimin më të madh të barazisë gjinore në praktikat e përditshme të komunitetit shoqëror.

Сподели:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Qendrës për Menaxhimin e Ndryshimeve hap thirrje për nëpunës dhe nëpunëse të punësuar në sektorin publik të cilët dëshirojnë t’i sendërtojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre dhe të bëhen trajnues dhe trajnuese për çështje jodiskriminimi dhe detyrimi për avancimin e barazisë në sektorin publik.

Сподели:

Koordinimi ndërmjet institucioneve kontribuon në tejkalimin e suksesshëm të sfidave që lidhen me dhunën në familje

Në hapësirat e Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, u zhvillua takim pune me temë “Progresi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në realizimin e aktiviteteve të parapara në Planin Nacional të Veprimit (2018-2023) për zbatimin e Konventës së Stambollit” për periudhën tetor 2018 - dhjetor 2021.

Сподели:

Qendra Burimore kontribuon në qasjen e ndryshme për forcimin e kapaciteteve të administratës publike

Në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor është mbajtur takim dypalësh mes ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dhe zëvendësshefit të misionit të OSBE-së në Republikën e Kosovës, Kilian Vahl.

Сподели:

Duhet të flasim për dhunën

Është mbajtur promovimi i fushatës “Ne jemi me ju – së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave” me qëllim të inkurajimit të viktimave të dhunës në familje që të raportojnë dhunën tek institucionet kompetente.

Сподели:

Trajnimet në bashkëpunim me Qendrën për Menaxhimin e Ndryshimeve vazhdojnë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve

Është mbajtur trajnimi i dytë në serinë e trajnimeve me temë “Gjinia, Barazia Gjinore dhe Futja e Perspektivës Gjinore në Politikat Publike”, të cilat kanë për qëllim forcimin e kapaciteteve të institucioneve.

Сподели:

Nëpërmjet seminareve për të forcuar kapacitetet administrative në drejtim të integrimit gjinor në buxhet.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Zyrën e UN Women në Shkup filloi të mbajë punëtori me temë: "Perspektiva gjinore në financat publike - Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor", me qëllim forcimin e kapaciteteve administrative në drejtim të integrimit gjinor në krijimin e buxheteve.

Сподели:

Përmes trajnimeve në Qendrën Burimore për politikëbërje dhe buxhetim të përgjegjshëm kengor, fuqizohen capacitetet e punonjësve në sectorin Publik.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me zyrën e UN Women në Shkup filluan me realizimin e një sërë trajnimesh me qëllim të ngritjes së capaciteteve në instucione, të cilat mbahen në Qendrën Burimore për hartimin e politikajve për hartimin e politikaj. Trajnimet janë realizuar nga Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve në kuadër të projektit UN Women

Сподели:

Qendra Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor vazhdon të përmbushë qëllimin e saj

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale organizoi një punëtori tjetër dyditore në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor me temën “Deklaratat buxhetore gjinore – Raport mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor (Ndjekje)”.

Сподели:

MPSP organizoi një sërë punëtorish me temë "Krijimi i treguesve gjinorë: Sfidat dhe Vështirësitë"

Ministria e Punëve dhe Politikës Sociale në Resursnot Center për krijimin e politikave dhe родово përgjigjen e buxhetimit nga 4 deri në 8 prill 2022, do të organizohet një seri punësh për „Kreimi i identifikuesve: sfidat dhe ndikimet“.

Сподели:

Hapja e Qendrës Burimore për politikëbërje dhe buxhetim të përgjegjshëm gjinor

Më 3 mars 2022 u hap zyrtarisht Qendra Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor nga MPPS, me mbështetjen e zyrës së UN Women në Shkup.

Сподели:

Тренчевска: Нема да застанеме се додека не воспоставиме целосен баланс во родовата еднаквост

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale sot u takua me përfaqësuesit e UN Women - Shkup. Në takim u diskutua për format e ndryshme të dhunës ndaj grave, bashkëpunimin dhe promovimin e politikave dhe buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, si dhe Ligjin e ri për Barazinë Gjinore dhe themelimin e Qendrës së parë Burimore për politikëbërje.

Сподели:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK PËR ÇËSHTJET GJINORE

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në kuadër të programit të trajnimit të Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, shpall thirrjen për pjesëmarrje në trajnimin “Trajnim bazë për gjininë, barazinë gjinore dhe vendosjen e perspektivës gjinore në politikat publike”, që do të mbahet më 17 dhe 18 tetor 2022.

Сподели: